Integritetspolicy

IntegritetspolicyPersonuppgiftsansvarig


Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:

Agnieszkas Städteam AB, Org.nr. 559334-0770 & Dinx & Hjälpande Hand AB, Org.nr. 556924-5797

Stålvägen 30, 712 33 Hällefors


Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?


När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp på faktura, offertförfrågan,  ifyllande av offertförfrågan på vår websida) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.


Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår hemsida eller beställningsdokument.


Därför behandlar vi dina personuppgifter


Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:


Köp


Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar, fakturering och ansökan till skattemyndigheten för RUT och ROT avdrag.


Fullgörande av skyldigheter enligt lag


Vi behandlar personuppgifter för att efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldigheter enligt lag.


Förhindrande av missbruk och brott


Vi behandlar personuppgifter för att hindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägei.

Behandlingen sker för vårt berättigande intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.


De som får del av personuppgifterna


Vi kan komma att dela personuppgifterna med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifterna delas med kan vara t.ex. bokföringsbyrån och skattemyndigheten.


Så länge sparas personuppgifterna


Personuppgifterna sparas så länge som du är kund till oss. Har du inte handlat något av våra tjänster på 3 år rensas personuppgifterna bort från våra system.


Dina rättigheter


Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt lag.


Tillgång


Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.


Rättelse


Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.


Radering


Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:


Personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandling;

Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigande intresse och ditt intresse väger tyngre;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.


Begränsning av behandling


Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigande intresse som går före.


Invändning mot behandling


Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.


Dataportabilitet


Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiskt på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat , vanligt och maskinläsbart format.


Klagomål


Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.